Contact

Karin Wentink
Mimosaweg 4
7021 ZN Zelhem


KvK nr. 09168164Persoonsgegevens die wij verwerken

‘Karin Wentink Hondenopvoeding’ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt via het e-mailadres op deze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

  • Voor- en/of achternaam
  • Bezoek-/woonadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ze kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar, dan wordt die informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

‘Karin Wentink Hondenopvoeding’ verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te nemen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren of je vragen te kunnen beantwoorden.

Geautomatiseerde besluitvorming

‘Karin Wentink Hondenopvoeding’ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ‘Karin Wentink Hondenopvoeding’) tussen zit.

Hoe lang bewaart Karin Wentink Hondenopvoeding persoonsgegevens

‘Karin Wentink Hondenopvoeding’ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert een bewaartermijn van maximaal één jaar na registratie van je persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

‘Karin Wentink Hondenopvoeding’ verstrekt de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ‘Karin Wentink Hondenopvoeding’ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bovenstaand e-mail adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

‘Karin Wentink Hondenopvoeding’ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Karin Wentink Hondenopvoeding persoonsgegevens beveiligt

‘Karin Wentink Hondenopvoeding’ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Karin Wentink Hondenopvoeding

© 2017 Karin Wentink Hondenopvoeding / Images: stock.adobe.com